Logo

Jsme advokátní kancelář, která poskytuje komplexní právní služby v plném rozsahu se znalostí místního právního i společenského prostředí.

Právní služby poskytujeme v těchto oblastech:

OBCHODNÍ PRÁVO

Firemní právo, nekalá soutěž, koncipování a připomínkování smluv všeho druhu, zakládání společností a družstev včetně bytových.

OBČANSKÉ PRÁVO

Zastupování před soudy, zastupování v dědickém řízení, koncipování a sepisování smluv, převody nemovitostí a úschovy finančních prostředků, vymáhání výživného.

PRACOVNÍ PRÁVO

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, o neplatné rozvázání pracovního poměru.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení.

SMĚNEČNÉ PRÁVO

Právní pomoc ve směnečných sporech, vyhotovování směnek a cenných papírů, jejich převody.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba ve věcech trestních, ve fázi přípravné i před soudem, nezávislé konzultace a posudky.

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Zakládáme a. s., s. r. o., v. o. s. a k. s., nadace, fondy, sdružení, realizujeme transformace právní formy, rozdělení a fúze společností.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Zastupujeme věřitele, poskytujeme servis insolvenčním správcům, vyhotovujeme expertízy k vybraným problémům insolvence.

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Zastupujeme v rozhodčím řízení před stálými rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc, zastupujeme v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Administrujeme veřejné zakázky v rámci všech druhů zadávacích řízení a poskytujeme veškeré služby zadavatelům, vč. zastupování před ÚOHS. Zpracováváme dokumenty pro účastníky zadávacích řízení, vč. námitek a zastupování před ÚOHS.

NEMOVITOSTI

Sepisujeme kupní a darovací smlouvy na nemovitosti všeho druhu, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, zastupujeme v řízení před katastrálními úřady a před soudy ve sporech o určení vlastnictví.

Naše služby nabízíme jak obchodním společnostem ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak občanům při všedních i méně běžných životních situacích. Každému klientovi je právní pomoc poskytována s plným ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku. Poskytování právních služeb může být založeno na bázi řešení jednotlivých právních problémů nebo na permanentním poskytování právních služeb.

Seznam advokátů ČAK

Kliknutím přejdete na zápis v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

Registr ekonomických subjektů

Kliknutím přejdete na zápis v Registru ekonomických subjektů ČSÚ.

Sbírka zákonů

Kliknutím na odkaz níže přejdete na sbírku zákonů ČR na Portálu veřejné správy.

Kontaktujte nás

Skoumal, advokátní kancelář, s.r.o.

www.akskoumal.cz

tel.: +420 775 967 530
skoumal@akskoumal.cz